اخبار ورزشی » بیل این بار هم در ضیافت شام گروهی حضور نیافت