اخبار ورزشی » افزایش تعداد تعویض های کروس به دلیل عملکردش